સખીરી હું તો ઘેલી ઘેલી થાતી

સંગીતા પસરીજા ચિત્ર 4           અનીતા હલ્દીપુર ચિત્ર 1

 

સજી સોળ શૃંગાર સખીરી, બેઠી રમણ કાજે

ખુલ્લી આંખે ભાળું કેવાં,સપના નેણ સજાવે

ભર્યું ભર્યું મલપતુ હૈયું, કોના ખ્યાલે મદમાતું

પુલક પુલક આ મુખડે મીઠી, યાદ સરે ઝલકાતી

સખીરી હું તો ઘેલી ઘેલી થાતી

 

પ્રો સુમન અજ્મેરી

Leave a Reply